Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Kontrole

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-18 11:12:42 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

KONTROLE
 

 
LP
Organ
Przedmiot
Wynik
Data
1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Realizacja umowy pożyczki
nr 62/2013/21/GW/zw-sc/P z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach
w wysokości: 6.238.077,04 
na zadanie "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - modernizacja stacji Uzdatniania Wody Łabędy".

 
Zgodnie
z protokołem
nr 19/2014: Do dnia kontroli, zadanie realizowane zgodnie z umową.
2014-03-05
2
Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej,
Dział Kontroli Podatkowej
 

 
1. Podatek od towarów i usług
za listopad 2013r.
2. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnych
na dzień wszczęcia kontroli.
Rodzaj skontrolowanego podatku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT). Okres objęty kontrolą:
Ad. 1) 01.11.2013- 30.11.2013
Ad. 2) bieżący

 
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2014-02-21
3
Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach)
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 31.12.2015r.
2014-05-26
4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o oświadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 12.04.2015r.
2015-03-12
5
Państwowa Inspekcja Sanitarna, ul. Banacha 4 Gliwice
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2015-04-08
6
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2015-10-15 - 2015-10-21
7
Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia.
Zgodnie z protokołem.
9,16-06-2016
8
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2015-10-15 - 2015-10-21
9
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w oczyszczalni ścieków w Smolnicy
Zgodnie z protokołem nie stwierdzono naruszeń.
2016-08-22
10
PPIS w Gliwicach
Kontrola w zakresie dot. dystrybucji wody na terenie Miasta Pyskowice
Zgodnie z protokołem , bez uwag.
2016-11-21
11
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
kontrola w zakr. użytkowania przyrządów pomiarowych
Zgodnie z protokołem WN/096-20/2/2016/W.
2016-12-05
12
WFOŚ i GW w Katowicach
kontrola realizacji zadania. umowa nr 122/2016/21/GW
877/2016.
2016-12-14
13
PPIS w Gliwicach
kontrola dot. oceny narażenia pracowników pracujących w Oczyszczalni Ścieków
zgodnie z protokołem kotroli 58/1207/NS/HP/17.
2017-03-15
14
PIP OIP Katowice
Techn. bezpieczeństwo pracy
877/2016.
2017-05-09
15
organ PPIS w Gliwicach
kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach
Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono
23.11.2017
16
organ PPIS w Gliwicach
kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Ujęcia Wody w Ostropie i Stacji Uzdatniania Wody w Wilczym Gardle
Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono
27.11.2017
17
WFOŚiGW w Katowicach
kontrola wykorzystania środków WFOSiGW zadania "Modernizacja studni nr 7 Stacja Uzdatniania Wody Kleszczów"
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki
19.03.2018
18
NFOŚ i GW
kontrola projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap."
Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia uchybień, ryzyk, nieprawidłowości w badanym zakresie
19-23.03.2018
19
Prezydent Miasta Gliwice-Szef Obrony Cywilnej Miasta
Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obrony cywilnej
Dokumentacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami.
27.03.2018
20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
realizacja umowy pożyczki na zadanie "Budowa Stacji Uzdatniania Wody Ostropa"
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki
26.06.2018
21
PIP OIP Katowice
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP
protokół bez zastrzeżeń
26.06-31.07.2018r.
22
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2018-08-29
23
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Łabędy
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono.
2018-08-29
24
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa
Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2018-08-29
25
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Kleszczów
Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2018-10-31
26
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Rzeczyce
Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2018-10-31
27
Prezydent Miasta Gliwice
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej decyzją
Zgodnie z protokołem pokontrolnym.
2019-05-29
28
PPiS w Gliwicach
Kontrola kompleksowa dotycząca dystrybucji wody na terenie Pyskowic
 
2018-11-27
29
Prezydent Miasta Gliwice
Zgodnie z upoważnieniem
Brak Zaleceń
2018-12-18
30
PIP OIP Katowice
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP
Zgodnie z protokołem z kontroli
2019-06-06
31
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa
Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2019-11-21
32
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło
Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2019-11-21
33
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Łabędy
Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2019-11-21
34
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice ul. Tarnogórska
Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono.
2019-11-21