Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Kontrole

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-18 11:12:42 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

KONTROLE
 
 
LP Organ Przedmiot Wynik Data
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 
Realizacja umowy pożyczki
nr 62/2013/21/GW/zw-sc/P z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach
w wysokości: 6.238.077,04 
na zadanie "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - modernizacja stacji Uzdatniania Wody Łabędy".
 
Zgodnie
z protokołem
nr 19/2014: Do dnia kontroli, zadanie realizowane zgodnie z umową.
2014-03-05
2 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej,
Dział Kontroli Podatkowej
 
1. Podatek od towarów i usług
za listopad 2013r.
2. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnych
na dzień wszczęcia kontroli.

Rodzaj skontrolowanego podatku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT). Okres objęty kontrolą:
Ad. 1) 01.11.2013- 30.11.2013
Ad. 2) bieżący
 
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2014-02-21
3 Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach) Techniczne bezpieczeństwo pracy Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 31.12.2015r. 2014-05-26
4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o oświadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 12.04.2015r. 2015-03-12
5 Państwowa Inspekcja Sanitarna, ul. Banacha 4 Gliwice Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-04-08
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
7 Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia. Zgodnie z protokołem. 9,16-06-2016
8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
9 Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w oczyszczalni ścieków w Smolnicy Zgodnie z protokołem nie stwierdzono naruszeń. 2016-08-22
10 PPIS w Gliwicach Kontrola w zakresie dot. dystrybucji wody na terenie Miasta Pyskowice Zgodnie z protokołem , bez uwag. 2016-11-21
11 Okręgowy Urząd Miar w Katowicach kontrola w zakr. użytkowania przyrządów pomiarowych Zgodnie z protokołem WN/096-20/2/2016/W. 2016-12-05
12 WFOŚ i GW w Katowicach kontrola realizacji zadania. umowa nr 122/2016/21/GW 877/2016. 2016-12-14
13 PPIS w Gliwicach kontrola dot. oceny narażenia pracowników pracujących w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z protokołem kotroli 58/1207/NS/HP/17. 2017-03-15
14 PIP OIP Katowice Techn. bezpieczeństwo pracy 877/2016. 2017-05-09
15 organ PPIS w Gliwicach kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 23.11.2017
16 organ PPIS w Gliwicach kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Ujęcia Wody w Ostropie i Stacji Uzdatniania Wody w Wilczym Gardle Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 27.11.2017
17 WFOŚiGW w Katowicach kontrola wykorzystania środków WFOSiGW zadania "Modernizacja studni nr 7 Stacja Uzdatniania Wody Kleszczów" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 19.03.2018
18 NFOŚ i GW kontrola projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap." Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia uchybień, ryzyk, nieprawidłowości w badanym zakresie 19-23.03.2018
19 Prezydent Miasta Gliwice-Szef Obrony Cywilnej Miasta Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obrony cywilnej Dokumentacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami. 27.03.2018
20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacja umowy pożyczki na zadanie "Budowa Stacji Uzdatniania Wody Ostropa" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 26.06.2018
21 PIP OIP Katowice sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP protokół bez zastrzeżeń 26.06-31.07.2018r.
22 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
23 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Łabędy Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
24 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
25 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Kleszczów Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
26 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Rzeczyce Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
27 Prezydent Miasta Gliwice Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej decyzją Zgodnie z protokołem pokontrolnym. 2019-05-29
28 PPiS w Gliwicach Kontrola kompleksowa dotycząca dystrybucji wody na terenie Pyskowic   2018-11-27
29 Prezydent Miasta Gliwice Zgodnie z upoważnieniem Brak Zaleceń 2018-12-18
30 PIP OIP Katowice sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP Zgodnie z protokołem z kontroli 2019-06-06
31 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
32 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
33 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Łabędy Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
34 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice ul. Tarnogórska Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21