ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 07:07:51 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą:
 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z,
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,
 3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,
 4. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -PKD 71.1,
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych -PKD 43.22.Z,
 7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z,
 8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z
 9. Badania i analizy techniczne PKD 71.20,
 10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,
 11. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
 12. Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B,
 13. Magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 52.10,
 14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
 15. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z,
 16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z.,
 17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z.,
 18. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,
 19. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 21. Działalność związana ze sportem – PKD 93.1,
 22. Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z,
 23. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z,
 24. Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 93.19.Z,
 25. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.2,
 26. Reklama - PKD 73.1,
 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 28. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 79.90.C,
 29. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,
 30. Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z,
 31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.
 2. Przedmiot działalności realizowany jest w szczególności jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w oparciu o:
1) powierzenie zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej obejmującego:
 1. eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
 2. eksploatację, konserwację i remonty cieków naturalnych, kanałów i rowów związanych z kanalizacją deszczową.
2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy określonych w pkt. 1).
 3. Przedmiot działalności realizowany jest również jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy obejmujących budowę obiektów użyteczności publicznej.
 4. Ponadto przedmiot działalności Spółki realizowany jest również jako:
 1. zawieranie umów na dostawę wody lub oczyszczanie ścieków z innymi eksploatatorami;
 2. zawieranie umów i pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, w tym oczyszczania ścieków;
 3. opiniowanie planów rozbudowy miasta w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 4. określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;
 5. określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem;
 6. prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci kanalizacyjnej;
 7. zapewnienie ochrony ujęć i stacji uzdatniania wody;
 8. obsługa punktów zlewnych na kanalizacji;
 9. projektowanie i budowa sieci i podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków i innych robót budowlano-montażowych;
 10. zabezpieczenie obsługi zsypów śniegowych w okresie zimy;
 11. badania laboratoryjne wody i ścieków;
 12. przeglądy techniczne, badania techniczne oraz napraw pomp głębinowych i innych,
 13. instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy;
 14. roboty warsztatowo-naprawcze;
 15. doradztwo techniczne w zakresie działalności Spółki
« powrót do poprzedniej strony