ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kompetencje Rady Nadzorczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 07:05:21 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:

1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki.
2. Badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
3. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników.
4. Stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
6. Poinformowanie Zgromadzenia Wspólników o zamiarze odwołania członka Zarządu co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu
7. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie wobec nich innych czynności ze stosunku pracy.
8. Określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz  przyznawanie im nagrody rocznej z zastrzeżeniem § 17 pkt.18.
9. Opiniowanie wszelkich spraw finansowych lub inwestycyjnych Spółki kierowanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
10. Wybór podmiotu upoważnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
« powrót do poprzedniej strony