ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 07:03:01 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

 
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki.
3. Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia straty.
4. Zmiana Umowy Spółki.
5. Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki.
6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Umorzenie udziałów.
9. Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu.
10. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagradzania.
12. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
13. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.
14. Tworzenie funduszy celowych.
15. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki.
16. Udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych.
17. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno – remontowych.
18. Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznawanie mu nagrody rocznej.
« powrót do poprzedniej strony