ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin udzielania zamówień

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-20 07:58:37 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

R E G U L A M I N
udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gliwicach
W związku z posiadaniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Gliwicach statusu „Zamawiającego Sektorowego” na podstawie przepisu art. 132 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843) oraz zgodnie z jej art. 133 ust. 1, postępowania o udzielenie zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Kodeks Cywilny oraz niniejszy REGULAMIN.
 
Rozdział I Przedmiot regulacji
§ 1.
1.Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o.
2.Przeliczenia wartości zamówienia ze złotych na euro dokonuje się według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy.
3.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843),
2)Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
3)Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (PWiK Sp. z o.o.),
4)Planie finansowym - należy przez to rozumieć dokument o tej nazwie zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników,
5)Cenie - należy przez to rozumieć cenę netto przyjętą dla porównania i oceny ofert,
6)Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Ustawy lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez  Zamawiającego,
7)Dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
8)Usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,
9)Awarii – należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementów sytemu, wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych,
10)Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd PWiK Sp. z o.o. lub Osobę Upoważnioną,
11)Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną,
12)Ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Materiałów Przetargowych, wykonanie części zamówienia,
13)Ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w Materiałach Przetargowych, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia,
14)Rażąco niskiej cenie – należy przez to rozumieć cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej,
15)Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
16)Zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,
17)Umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między Zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień,  jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości,
18)Dysponencie Środków – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną PWiK Sp. z o.o. posiadająca środki finansowe na realizację Zamówienia.
§ 2.
1.Regulaminu nie stosuje się do:
1)zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych,
2)nabywania praw do nieruchomości,
3)umów z zakresu prawa pracy,
4)umów objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa,
5)zleceń realizowanych na podstawie umów ramowych,
6)udzielania zamówień dotyczących lokowania wolnych środków pieniężnych, usług związanych z emisją, kupnem, transferem papierów dłużnych, transakcji kupna/sprzedaży walut oraz transakcji na instrumentach pochodnych,
7)zamówień, których przedmiotem są:
a)usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b)usługi Narodowego Banku Polskiego,
c)nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
d)zakup czasu antenowego,
8)zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, gdy mają charakter zamówień z dziedzin obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy obronnej 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
2.Zarząd PWiK SP. z o. o. może w każdym przypadku określić zasady udzielenia zamówienia inne niż określone w niniejszym Regulaminie lub postanowić o jego niestosowaniu do udzielenia zamówienia.
3.Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do zamówień których wartość jest mniejsza niż 10 000,00 zł netto.
Rozdział II Zasady udzielania zamówień
§ 3.
1.Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2.Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 4.
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne dla uczestników postępowania.
2.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
§ 5.
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
§ 6.
1.Podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg otwarty.
2.Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie tylko na warunkach  określonych w Regulaminie.
§ 7.
1.Kierownik Zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności:
a)sprawuje nadzór nad prawidłowym udzielaniem zamówień,
b)podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania (przez zatwierdzenie Wniosku
o przeprowadzenie postępowania),
c)wykonuje czynności zastrzeżone w Regulaminie do kompetencji Kierownika Zamawiającego,
d)zatwierdza wynik postępowania.
2.Kierownik Zamawiającego może powierzyć pisemnie czynności zastrzeżone do jego kompetencji pracownikowi PWiK Sp. z o.o. przez udzielenie stosownego pełnomocnictwa.
3.Kierownik Zamawiającego może w każdym czasie żądać przedstawienia informacji
 o pracach Komisji Przetargowej oraz  pełnomocników.
§ 8.
1.Dział Zamówień Publicznych jest jednostką wiodącą w zakresie udzielania zamówień
w PWiK Sp. z o.o.
2.Dział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach wskazanych w Regulaminie.
3.Dział Zamówień Publicznych przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zatwierdzonego rocznego Planu Zamówień.
Rozdział III Wszczęcie i prowadzenie postępowania
§ 9.
1.Jeżeli zaistnieje potrzeba zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Kierownicy Działów występują do Działu Zamówień Publicznych o uruchomienie procedury postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Dla rozpoczęcia postępowania niezbędne jest przygotowanie, uzgodnienie
i zatwierdzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania.
3.Wniosek o przeprowadzenie postępowania przygotowuje Kierownik Działu wnioskującego o przeprowadzenie postępowania. We wniosku podaje się informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia, proponowanego składu Komisji przetargowej oraz trybu udzielenia zamówienia. Załącznikiem do wniosku jest wzór umowy w sprawie zamówienia skonsultowany z radcą prawnym Spółki. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.W przypadku, gdy Kierownik Działu wnioskującego o przeprowadzenie postępowania nie jest jednocześnie Dysponentem Środków, jest on odpowiedzialny za uzgodnienie z Dysponentem Środków możliwości sfinansowania zamówienia.
5.Kierownik Działu wnioskującego o przeprowadzenie postępowania przekazuje wniosek do Działu Zamówień Publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za wszczęte w chwili zatwierdzenia Wniosku o przeprowadzenie postępowania przez Kierownika Zamawiającego.
6.Wraz z zatwierdzeniem Wniosku o przeprowadzenie postępowania Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję Przetargową.
§ 10.
Zamawiający oraz osoby trzecie mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia wyznaczając Zamawiającego, jako upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia również w ich imieniu i na ich rzecz.
§ 11.
1.Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia ponoszą: pracownik Działu Zamówień Publicznych prowadzący postępowanie, Kierownicy Działów wnioskujących o przeprowadzenie postępowania, a także inne osoby
w zakresie powierzonych im czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
2.Za przeprowadzenie procedury odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Przetargowych oraz członkowie Komisji Przetargowych w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
§ 12.
1.Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, powoływanym do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, do badania i oceny ofert oraz do innych czynności powierzonych przez Kierownika Zamawiającego.
2.Do obowiązków Członka Komisji z Działu wnioskującego o przeprowadzenie postępowania należy:
a)przygotowanie danych merytorycznych dotyczących zamówienia (pełny opis techniczny oraz podanie wszystkich wymagań technicznych, jakie należy wprowadzić do SIWZ, łącznie z terminem wykonania zamówienia oraz wymaganymi dokumentami dodatkowymi – jeżeli takie są konieczne oraz technicznymi kryteriami wyboru ofert).
b)ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie technicznym, jak np.: referencje, dokumenty techniczne – wykazy sprzętu, posiadane uprawnienia, sprawdzenie kosztorysów ofertowych lub innych wycen ofertowych itp. (w razie wątpliwości po przeanalizowaniu referencji/innych dokumentów poddanie pod ocenę do Działu Zamówień Publicznych),
c)konsultowanie wymagań w zakresie RODO dotyczących danego zamówienia i określenie wymagań w podanym przez siebie wkładzie merytorycznym (anonimizacja danych itp.),
d)przygotowanie w zakresie merytorycznym technicznym i przekazanie do Działu Zamówień Publicznych - projektów dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania, jak np.: odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ, wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, wezwanie wykonawców do wyjaśnień (ostateczny dokument redaguje Dział Zamówień Publicznych),
e)konsultacje z  jednostką projektową aspektów niejasnych w zakresie opisu wymagań technicznych.
3.Do obowiązków Członka Komisji z Działu Zamówień Publicznych należy:
1)na podstawie danych merytorycznych przygotowanych przez Dział wnioskujący o udzielnie zamówienia - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, w tym:
a)ocena poprawności propozycji opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu kryteriów oceny ofert w zakresie zgodności z przepisami Regulaminu lub Ustawy,
b)opracowanie Materiałów Przetargowych wraz z załącznikami,
2)zredagowanie i zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu i Materiałów Przetargowych na stronie internetowej,
3)dokumentowanie czynności podejmowanych przez Komisję,
4)opracowywanie projektów dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania na podstawie danych merytorycznych/ technicznych przygotowanych przez Członków Komisji z Działu wnioskującego o przeprowadzenie postępowania (np. odpowiedzi na pytania, zmiana treści Materiałów Przetargowych, informacja z otwarcia ofert, wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, wezwanie wykonawców do wyjaśnień, zawiadomienia, wybór najkorzystniejszej oferty-wykluczenia-odrzucenia),
5)prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniem,
6)w zależności od potrzeb, sporządzenie pisemnych wyjaśnień treści Materiałów Przetargowych w zakresie swych kompetencji (jeżeli pytania dotyczą treści technicznych – sporządzanie ich na podstawie wyjaśnień udzielanych przez dział wnioskujący o przeprowadzenie postępowania),
7)ewentualne zamieszczenie lub przekazanie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiany treści lub udzielenie wyjaśnień Materiałów Przetargowych, zgodnie z zasadami Ustawy lub Regulaminu,
8)wstępne badanie złożonych ofert (np. pod względem kompletności oferty: złożonego wadium, ewentualnych pełnomocnictw),
9)ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu, za wyjątkiem aspektów wymagań technicznych, które oceniane są przez członka Komisji z Działu wnioskującego
 o przeprowadzenie postępowania,
10)konsultacje z kancelarią prawną aspektów niejasnych w zakresie wymagań prawnych,
11)ocena dokumentów w zakresie wykazania przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w Ustawie lub w Regulaminie – w zależności od trybu postępowania,
12)zamieszczenie informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej – w zależności od trybu postępowania,
13)sporządzenie i prowadzenie protokołu postępowania oraz piecza nad protokołem, ofertami i wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem o zamówienie, w trakcie jego trwania.
4.Członkowie Zarządu wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz członkowie komisji przetargowej podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1)ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2)pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4)pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5)zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5.Członkowie Zarządu wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz członkowie komisji przetargowej składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4.
§ 13.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
§ 14.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w szczególności tworząc Konsorcjum. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pojedynczego wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4.Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 2.
5.Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
§ 15.
1.Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
a)który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
c)który wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji,
d)który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e)który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać lub próbował informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f)który został prawomocnie skazany: za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za popełnienie wykroczeń wymierzono karę aresztu. W przypadku wykonawców będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi – wspólników, spółkami partnerskimi – partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi  lub komandytowo – akcyjnymi – komplementariuszy,
g)wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
h)wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
i)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
j) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
k)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214), 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1)który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego mu przez PWiK Sp. z o.o.,
2)który znajduje się w sporze z PWiK Sp. z o.o. w związku z udzielonym mu zamówieniem,
3)którego upadłość lub likwidację ogłoszono.
§ 16.
1.Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2.W zależności od przedmiotu i specyfiki postępowania Zamawiający może również żądać przedłożenia przez wykonawców w szczególności następujących dokumentów:
1)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)koncesji, zezwolenia lub licencji,
3)wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
4)wykazu dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie,
5)wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, ewentualnie także pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia takich narzędzi i urządzeń,
6)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, ewentualnie także pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
7)oświadczenia, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
8)dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
9)informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,
10)sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym sprawozdaniu lub jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
11)informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
12)opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
13)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
14)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
15)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
16)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej podmiotu zbiorowego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający może żądać
w szczególności:
a)próbek, opisów lub fotografii,
b)zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane towary odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
4.Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawców  Zamawiający wskazuje
w Materiałach Przetargowych lub zaproszeniu do składania ofert.
5.Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę.
6.Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniemna język polski.
7.Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub  konieczne  byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt l. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§ 17.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1)wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a)do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu,
b)po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2)informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu.
 
§ 18.
1.Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na Roboty budowlane w szczególności za pomocą dokumentacji projektowej. W przypadku jej braku Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz parametrów technicznych i jakościowych, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2.W przypadku, gdy w Materiałach Przetargowych przewidziano, że wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy, to załączony w Materiałach Przetargowych przedmiar robót oraz inne załączniki mają charakter pomocniczy przy wycenie robót.
3.Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
4.Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
§ 19.
1.Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
2.Wartością umowy ramowej jest łączna wartość Zamówień, których Zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.
3.Wartość zamówienia i wartość umowy ramowej należy podać w złotych i euro. Przeliczenia wartości zamówienia dokonuje się w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy.
4.Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych.
5.Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
6.Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1)udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2)których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
7.Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
8.Wartość zamówienia na usługi lub dostawy można szacować w oparciu o:
a)wartości historyczne dotyczące kosztów podobnych zamówień, na podstawie analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, lub
b)informacje rynkowe zebrane na podstawie:
-              odpowiedzi na zapytania, zebrane od potencjalnych dostawców lub wykonawców,
-              analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki),
-              innych danych na temat kształtowania się cen na rynku.
9.Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
10.Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
§ 20.
1.W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu otwartego, negocjacji oraz zapytania ofertowego sporządza się Materiały Przetargowe. Materiały Przetargowe zatwierdza Kierownik Zamawiającego.
2.Materiały Przetargowe zawierają co najmniej:
1)nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego,
2)tryb udzielenia zamówienia,
3)kod CPV,
4)opis przedmiotu zamówienia,
5)opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
6)informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
7)opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie,
8)wymagany lub oczekiwany termin wykonania zamówienia,
9)opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
10)informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
11)wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
12)wymagania dotyczące wadium,
13)termin związania ofertą,
14)opis sposobu przygotowywania ofert,
15)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
16)opis sposobu obliczenia ceny,
17)informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą,
18)opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
19)informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
20)wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane),
21)istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
3.Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
4.Zamawiający może określić w Materiałach Przetargowych, że całość lub określona część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Akapit nr - brak tytułu

§ 21.
Zamawiający może udostępnić Materiały Przetargowe na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu do upływu terminu składania ofert.
 
§ 22.
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów Przetargowych w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, przekazując ich treść wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu i zamieszczając ją na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej.
2.Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Materiałów Przetargowych. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złożenia ofert i udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej. Gdy jest to konieczne, Zamawiający w przypadku modyfikacji Materiałów Przetargowych przedłuża termin składania ofert o odpowiedni okres.
3.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złożenia ofert, a jeżeli Materiały Przetargowe były udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
 
Wadium
§ 23.
1.Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
2.Wadium określa się w wysokości do 3% wartości zamówienia.
3.Wadium może być wniesione w następujących formach, zgodnie z wyborem wykonawcy:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c)w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
5.Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
6.W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia wykonawca przedstawia dokument gwarancji lub poręczenia w oryginale, a kopię dołącza do oferty.
7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
a)po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy i wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)w przypadku unieważnienia postępowania.
8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10.Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a także jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było ono wymagane
c)w odpowiedzi na wezwanie nie złożył pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wskazanych w Materiałach Przetargowych, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.wykonawca ma prawo do wnioskowania o zaliczenie wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział IV Tryby udzielania zamówień
§ 24.
Zamówienia realizowane są z zastosowaniem następujących trybów:
PROGI   TRYB
Od 10 000,00 zł netto do 400 000 zł netto - Zapytanie ofertowe lub platforma zakupowa
Od 400 000,01 zł netto do progów ustawowych - Przetarg otwarty
Przetarg otwarty
§ 25.
Przetarg otwarty to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 
§ 26.
1.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszcza się na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl.
2.Ogłoszenie może być umieszczone również w innych miejscach (np. strona internetowa Urzędu Miasta Gliwice www.um.gliwice.pl) lub w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.
 
§ 27.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Przetargu otwartego zawiera informacje określone w § 20 ust. 2 Regulaminu.
 
§ 28.
Zamawiający przekazuje wykonawcy Materiały Przetargowe nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.
 
§ 29.
1.Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.
2.Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia określone w Materiałach Przetargowych.
 
§ 30.
1.W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość dla dostaw, usług oraz robót budowlanych, nie przekraczających ustawowych progów, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
2.W przypadku zamówień uzupełniających  możliwe jest udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i nie przekracza 50% kwoty podstawowej zamówienia.
 
§ 31.
Usługi społeczne
1.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zwanych dalej „zamówieniami na usługi społeczne”
2.Przez zamówienia społeczne rozumie się zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne.
3.Szacunkowa wartość zamówienia nie może przekroczyć  kwot progowych.
4.Powyższe zamówienia przeprowadza się zgodnie z § 33 niniejszego regulaminu.
 
§ 32.
Przetarg za pomocą platformy zakupowej
W przetargu za pomocą platformy zakupowej Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 
§ 33.
Przetarg w trybie zapytania ofertowego
1.Przetarg w trybie zapytania ofertowego to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców
i zaprasza ich do składania ofert.
2.Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniej niż 3.
3.Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przesyła Materiały Przetargowe wraz ze wzorem umowy.
 
§ 34.
Zamówienie z wolnej ręki
1.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1)ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,
2)w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu otwartego  nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie § 39 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,
3)w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2.Przed przystąpieniem do negocjacji wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej określenie przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji, wskazanie miejsca i terminu negocjacji oraz inne elementy uzasadnione charakterem zamówienia.
4.Zamawiający, w zależności od charakteru zamówienia, wraz z zaproszeniem do negocjacji może przekazać wykonawcy Materiały Przetargowe i/lub może żądać złożenia przez wykonawcę oferty.
 
§ 35.
Negocjacje z jednym wykonawcą
1.Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą gdy mają na celu:
1)prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub modyfikacja (upgrade) oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich,
2)usługi telekomunikacyjne,
3)usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
4)zamówienie dotyczy współfinansowania lub finansowania konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów, itp.,
5)usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie środków pieniężnych lub kapitału, z wyłączeniem zamówień dotyczących lokowania wolnych środków pieniężnych, usług finansowych związanych z emisją, kupnem lub transferem papierów dłużnych, transakcji kupna/sprzedaży walut oraz transakcji na instrumentach pochodnych,
6)usługi i dostawy związane z promocją, wizerunkiem, informacją lub reklamą,
7)usługi i dostawy związane z organizacją spotkań okolicznościowych, sportowych, szkoleniowych oraz innych dotyczących pracowników i odbywających się z ich udziałem,
8)usług prawnych,
9)usług szkoleniowych, 
10)gdy zamówienie dotyczy doradztwa, przeprowadzenia badań, eksperymentu lub sporządzenia opinii bądź ekspertyzy specjalistycznej, opracowania studiów uwarunkowań i analiz, opinii prawnej itp.
2.Do negocjacji z jednym wykonawcą przepisy § 34 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 
Rozdział V
Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 36.
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści Materiałów Przetargowych.
4.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
6.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Materiałach Przetargowych, jednak nie dłużej niż 60 dni.
7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 6 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
8.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
9.Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
10.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający może w prowadzonych postępowaniach najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Materiałach przetargowych lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
12.Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 11, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
13.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14.Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 13, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 50% od:
1)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
2)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
15.Wykonawca ma obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztów. Udowodnienie że oferta nie zawiera rażącej niskiej ceny  spoczywa na wykonawcy.
16.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
§ 37.
1.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2.Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników postępowania i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
3.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także ceny ofert.
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach jeśli były wymagane.
 
§ 38.
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający poprawia w ofercie:
a)oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe,
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Materiałami Przetargowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3.Poprawa omyłek prowadząca do znaczącej zmiany treści oferty lub do zmiany ceny wymaga wyrażenia zgody przez wykonawcę.
 
§ 39.
1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)jej treść nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych,
b)zawiera rażąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach,
c)została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert lub wykluczonego z udziału w postępowaniu,
d)zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
e)wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do znaczącej zmiany treści oferty lub zmiany ceny,
f)oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g)nie wniesiono wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą,
h)wykonawca nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w § 36 ust. 13 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia wykonawcę, podając uzasadnienie.
 
§ 40.
1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Materiałach Przetargowych.
2.Kryteriami oceny ofert jest cena albo cena i inne kryteria wskazane w Materiałach Przetargowych, w szczególności:
a)termin realizacji zamówienia,
b)jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne,
c)aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia,
d)aspekty innowacyjne,
e)organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
f)serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres zrealizowanych robót
g)okres gwarancji i rękojmi.
3.Kryterium ceny może mieć formę oceny marży wykonawcy, wysokości upustu itd.
4.Kryteria oceny ofert mogą uwzględniać wpływ, jaki realizacja zamówienia na warunkach proponowanych w ofercie wywrze na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia
5.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku równości cen zastosowanie znajduje ust. 6.
6.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych informując ich o powodach takiego postępowania.
7.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
§ 41.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.
 
Rozdział VI
Unieważnienie postępowania
§ 42.
 
1.Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności:
a)w postępowaniu nie złożono żadnych ofert lub ofert nie podlegających odrzuceniu,
b)cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c)postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe udzielenie zamówienia,
d)udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży w interesie PWiK Sp. z o.o.
2.Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1 bez podania przyczyn. Unieważnienie powinno być dokonane za zgodą Kierownika Zamawiającego.
3.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia  równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
 
§ 43.
1.Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Rozdział VII
Dokumentowanie postępowań
§ 44.
1.Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający:
1)nazwę przedmiotu zamówienia,
2)informację o trybie udzielenia zamówienia,
3)informację o wykonawcach uczestniczących w postępowaniu,
4)cenę i inne istotne elementy ofert,
5)wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2.Protokół wraz z załącznikami jest jawny dla uczestników postępowania. Oferty stanowią załączniki do protokołu. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3.Zamawiający przechowuje protokół przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, z wyjątkiem formularzy ofert.
5.Dział Zamówień Publicznych prowadzi Rejestr zamówień.
6.Dział Zamówień Publicznych przechowuje dokumenty przetargowe oraz oryginały umów przez 2 lata kalendarzowe.
Rozdział VIII
Umowy ramowe
§ 45.
 
1.Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu otwartego.
2.Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata.
3.Umowę ramową zawiera się co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.
4.Udzielając zamówienia w wykonaniu umowy ramowej Zamawiający może dokonać modyfikacji warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
5.Zamawiający zaprasza do składania ofert wyłącznie wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową.
6.W ofercie składanej w wykonaniu umowy ramowej wykonawcy nie mogą zaproponować cen wyższych, niż zawarte w ofercie składanej w celu zawarcia umowy ramowej.
 
Rozdział IX
Umowy
§ 46.
 
1.Do umów w sprawach zamówień zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2.Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3.Umowę zawiera się na czas oznaczony, nieprzekraczający 4 lata.
4.Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, pod warunkiem iż wartość umowy nie przekroczy progów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy.
5.Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy wody lub odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, ciepła, gazu, licencji na oprogramowanie komputerowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz w innych przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, Zamawiający po 4 latach od zawarcia umowy dokona szacowania wartości umowy z zachowaniem zasad określonych w § 19 Regulaminu. W przypadku, gdy w wyniku oszacowania wartość umowy będzie równa lub wyższa od progów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania Ustawy, Zamawiający rozwiąże umowę i udzieli zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów Ustawy.
 
§ 47.
1.Zamawiający może żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazując to w ogłoszeniu, zaproszeniu, lub Materiałach Przetargowych.
2.Zabezpieczenie określa się w wysokości do 10% ceny całkowitej umowy.
3.Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z wyborem wykonawcy w następujących formach:
a)w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego),
b)poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadkach, o których mowa pod lit. b) i c) zabezpieczenie powinno obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11.
4.Zamawiający przed zawarciem umowy może na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę, aby zabezpieczenie stanowiły środki zatrzymane przez Zamawiającego, a należne wykonawcy z tytułu realizacji innych umów z Zamawiającym.
5.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego.
6.Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa. Zaleca się, by przynajmniej 30% kwoty zabezpieczenia było zwracane wykonawcy dopiero z upływem terminu gwarancji lub rękojmi, w zależności od tego, który termin upływa później.
7.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8.Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9.Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane w części 50 %  wartości zabezpieczenia. W takim przypadku, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 50% kwoty zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż w dniu zawarcia umowy chyba, że umowa przewiduje jej wejście w życie po wniesieniu zabezpieczenia w innym oznaczonym w niej terminie.
10.Zamawiający zwraca zabezpieczenie na pisemny wniosek wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z wyjątkiem części zabezpieczenia pozostawionej na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, która jest zwracana po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.
11.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział X Postanowienia końcowe
 
§ 48.
1.Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach Uchwałą Nr 27/2020 z dnia 31.03.2020r.
2.Traci moc Regulamin przyjęty przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach Uchwałą 11/2018 z dnia 12.02.2018r.
« powrót do poprzedniej strony