ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wniosek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 14:20:10 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                   Załącznik nr 2 do regulaminu udostępniania informacji publicznej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. Gliwice
 
 
WNIOSKODAWCA:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)
 
 
 
 
                                                                                                                           PRZEDSIĘBIORSTWO KANALIZACJI Sp. z o. o.
                                                                                                                            44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
 
 
 
 
                                     WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób*:
 
 
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres
 
 
przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres
 
 
udostępnienie dokumentów do wglądu w przedsiębiorstwie
 
 
 
…………………………………
miejscowość i data                                                                  podpis wnioskodawcy
 
 
 
Uwagi:
* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem.        
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie 
 
« powrót do poprzedniej strony