ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja publiczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 14:15:58 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik do uchwały Zarządu nr 56/2020 z dnia 15.07.2020r.
 
 
REGULAMIN WEWNĘTRZNY W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA  Z WNIOSKIEM  O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
§ 1
Niniejszy dokument został przygotowany w celu sprecyzowania i ujednolicenia sposobu postępowania w zakresie udostępniania osobom zainteresowanym informacji publicznych wytwarzanych  w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, a nie zamieszczonych  w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)   Przedsiębiorstwie – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ( PWiK Sp. z o.o.);
2)   BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – urzędowy publikator teleinformatyczny dostępny tylko  i wyłącznie w Internecie, w którym umieszcza się informacje wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
3)   Dział merytoryczny – rozumie się przez to komórkę organizacyjną, której zakresu zadań    dotyczy informacja będąca przedmiotem wniosku;
4)   Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
5)  Rejestrze – rozumie się przez to Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (załącznik nr 1 do regulaminu);
6) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.);
7)  Klauzuli informacyjnej – rozumie się przez to informację o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik 3 do regulaminu).
§ 3
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
2. Jeżeli wnioskowana informacja została udostępniona w BIP, informuje się o tym wnioskodawcę,w  terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wskazując jednocześnie adres strony internetowej BIP zawierającej wnioskowaną informację.
3. Informację publiczną, która nie została opublikowana w BIP należy przekazać wnioskodawcy w formie wskazanej we  wniosku. Za wniosek pisemny uznaje się w szczególności wniosek w formie papierowej przesłany lub złożony w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej.
4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
§ 4
1. Rejestr prowadzi redaktor Biuletynu Informacji Publicznej PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpływa bezpośrednio do redaktora Biuletynu Informacji Publicznej celem jego rejestracji.
3. Po dokonaniu rejestracji redaktor BIP przekazuje wniosek do Zarządu, następnie Zarząd kieruje wniosek do Kierownika działu merytorycznego właściwego, co do zakresu żądanej informacji, celem rozpatrzenia i przygotowania projektu odpowiedzi. 
4. Gdy zakres żądanej informacji obejmuje właściwość dwóch lub więcej działów, każdy  z Kierowników tych działów rozpoznaje wniosek w zakresie swojej właściwości.
5. Kierownicy działów merytorycznych zobligowani są do przygotowania projektu odpowiedzi  w terminie do 7 dni od dnia przekazania wniosku o udzielnie informacji publicznej.
 
§ 5
1. Kierownik działu merytorycznego dokonuje analizy wniosku, żądanych w nim informacji lub dokumentów,  w szczególności w celu ustalenia, czy stanowią one informację publiczną w rozumieniu ustawy oraz czy nie zachodzą przesłanki do odmowy udostępnienia informacji publicznej.
2. Jeżeli żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy oraz nie zachodzą przesłanki do odmowy jej udostępnienia, to:
1)   Kierownik działu merytorycznego przygotowuje projekt odpowiedzi i przekazuje go do Zarządu celem akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji przez Zarząd, Kierownik działu merytorycznego udostępnia informację wnioskodawcy.
2)   w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Kierownik działu, który udostępnia większość informacji publicznych określonych przez wnioskodawcę we wniosku o udostępnienie, zbiera informacje od pozostałych Kierowników działów merytorycznych i udostępnia je wnioskodawcy, po uprzedniej akceptacji odpowiedzi przez Zarząd.
3. Jeżeli wnioskodawca żąda udostępnienia informacji na elektronicznym nośniku danych, informacje
udostępnia się na nośniku pochodzącym z zasobów PWiK Sp. z o.o. Gliwice .
4. W przypadku gdy:
1)   żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy lub
2)   w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice brak jest wnioskowanej informacji lub
3)   zachodzi brak możliwości udostępnienia informacji, określony w art. 14 ustawy, należy  w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4, powiadomić o tym wnioskodawcę.
5. Powiadomienia dokonuje Kierownik działu merytorycznego poprzez przygotowanie projektu  powiadomienia, a następnie przekazuje go do Zarządu, celem  akceptacji. Po zatwierdzeniu projektu odpowiedzi przez Zarząd dział merytoryczny powiadamia  wnioskodawcę.
6. W przypadku określonym w ust. 4 powiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać   informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji .
§ 6
1. Jeżeli żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej w rozumieniu ustawy, Kierownik działu merytorycznego wzywa wnioskodawcę do wskazania powodów, dla których spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. W wezwaniu określa się termin na zajęcie stanowiska przez wnioskodawcę.
2. Jeżeli we wniosku wykazano, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ust. 1 nie stosuje się.
3. Po udzieleniu przez wnioskodawcę odpowiedzi na wezwanie bądź po bezskutecznym upływie terminu do jej udzielenia, Kierownik działu merytorycznego bada, czy w danej sprawie występują przesłanki przemawiające za uznaniem, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
4. Stwierdzenie braku istnienia przesłanek, skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z art. 16 ustawy.
 
§ 7
1. Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej, spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. W przypadku określenia opłaty, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o informację publiczną, Kierownik działu merytorycznego, po uzgodnieniu tego faktu z Zarządem wysyła do wnioskodawcy powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty.
3.Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
a)  wnieść opłatę,
b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku             w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej (lub nie odpowie na powiadomienie), udostępnia się wnioskowaną informację publiczną zgodnie z wnioskiem, a do wnioskodawcy wysyła się wezwanie do wniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.
 
§ 8
1.Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa itp lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji  przetworzonej).
2.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje, w przypadkach przewidzianych ustawą, w drodze decyzji wydawanej przez Zarząd.
3.Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 
 
« powrót do poprzedniej strony