ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin sprzedaży środków trwałych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-15 10:20:27 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

 
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W GLIWICACH
 
Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży środków trwałych
w rozumieniu przepisów o rachunkowości
należących do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach,
zwanego dalej „Sprzedawcą” lub „Spółką”.
 
I. Tryb postępowania
 1. Sprzedaż środków trwałych, w tym nieruchomości odbywa się w drodze publicznego przetargu pisemnego.
 2. Przetarg prowadzi powołana przez Sprzedawcę spośród jego pracowników komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym (Załącznik nr 1).
 II. Uczestnicy postępowania
 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do wyznaczonego terminu złożą pisemną ofertę w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
       1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
       2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt. 1).
III. Cena środka trwałego
 1. Przed przystąpieniem do przetargu Sprzedawca ustala cenę wywoławczą na podstawie oszacowania wartości środków trwałych przy uwzględnieniu ich aktualnej wartości rynkowej.
 2. Wycena środka trwałego – w zależności od jego rodzaju i wstępnie szacowanej wartości – dokonywana jest przez dział merytoryczny Sprzedawcy wnioskujący o sprzedaż środka trwałego lub przez rzeczoznawcę majątkowego.
 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, chyba że zachodzi przypadek przewidziany w pkt. IX ppkt 2 a).
 
 
 
IV. Wadium
 1. Sprzedawca ustala wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe  Sprzedawcy wskazane w obwieszczeniu o przetargu.
 3. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy do momentu otwarcia ofert.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium, zwraca się je niezwłocznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika, który wpłacił wadium przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
 6. Zwrot wadium następuje w wartości nominalnej wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek uczestnika przetargu.
 7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się zwycięzcy od uiszczenia ceny nabycia w terminie określonym na podstawie
  pkt. VII ppkt. 4-5.
V. Termin i obwieszczenie o przetargu.
1.      Prowadzący przetarg wyznacza termin przetargu (otwarcia ofert) oraz ogłasza obwieszczenie o przetargu.
2.      Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby między datą obwieszczenia
o przetargu a terminem przetargu upłynęło co najmniej 7 dni.
3.      Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w miejscach uznanych za celowe, umożliwiających dotarcie do szerokiego kręgu zainteresowanych,
w szczególności na stronie internetowej Sprzedawcy: bip.pwik.gliwice.pl.
4.      Obwieszczenie o przetargu określa w szczególności:
   1) nazwę i siedzibę Sprzedawcy,
   2) miejsce i termin przetargu,
   3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe,
   4) rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,
   5) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,
   6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,
   7) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
   8)  informację, że Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę, zgodnie z treścią
pkt. VI ppkt 5,
9)      w przypadku sprzedaży:
a.       niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez Sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
b.      nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
c.       nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
       zastrzega się, że na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu, które w jej imieniu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia od notariusza sporządzającego akt notarialny o treści umowy sprzedaży.
VI. Przebieg przetargu
1.      Za termin złożenia ofert uważa się termin ich otrzymania przez Spółkę.
2.      Oferty nadesłane lub złożone po terminie składania ofert pozostawia się bez ich otwierania.
3.      Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w obwieszczeniu o przetargu.
4.      Przetarg składa się z następujących niejawnych części, w których:
a)     komisja przetargowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert;
b)     komisja przetargowa przekazuje niezwłocznie informacje o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach na stronie internetowej: www.bip.pwik.gliwice.pl;
c)      komisja przetargowa ustala, które z ofert uznaje się za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium;
d)     komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
5.      W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisji przetargowej przysługuje uprawnienie do swobodnego wyboru jednej spośród tych ofert.
6.      Komisja odrzuci oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub innych wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
VII. Zawarcie umowy sprzedaży
1.      Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty (Załącznik nr 2) oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu, za wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.
2.      Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty komisja przetargowa przesyła w terminie do 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
3.      Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Sprzedawca ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia o tym terminie osobę, która wygrała przetarg.
4.      Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową w zawiadomieniu o przyjęciu oferty.
5.      W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową zgodnie z ppkt. 4 przypadającym przed terminem podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości nie uiści pełnej ceny nabycia, traci uprawniania wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
VIII. Zakończenie procedury przetargowej.
1.      Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół (Załącznik nr 3), który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przetargowej,
3) wysokość cen wywoławczych,
4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,
5) imię, nazwisko lub firmę i miejsce zamieszkania nabywcy,
6) wysokość ceny nabycia,
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
9) podpisy osób wchodzących w skład komisji przetargowej.
2.      Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
IX.Warunki odstąpienia od procedury przetargowej
1.      Jeżeli zwycięzca przetargu odmówi lub nie spełni warunków uprawniających go do nabycia środka trwałego, komisja przetargowa uprawniona jest do wyboru oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę spośród pozostałych uczestników przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
2.      Sprzedawca może w każdym uzasadnionym przypadku sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu, w szczególności  gdy:
a)     środki trwałe, które były co najmniej raz przedmiotem przetargu nie zostały sprzedane po cenie wywoławczej, pod warunkiem sprzedaży ich po cenie najwyższej oferowanej w przetargu, ale nie niższej niż 1/2 (połowa) ceny oszacowania w przypadku ruchomości i nie niższej niż 2/3 (dwie trzecie) ceny oszacowania w przypadku nieruchomości,
b)     środki te mają cenę rynkową i jest oczywiste, że w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej,
c)      przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których wartość rynkowa nie przekracza kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) zł brutto,
d)     zbycie dotyczy środków trwałych objętych umowami przedwstępnymi lub środków przekazywanych w ramach realizacji przez Spółkę umów o charakterze join venture.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 3/2024 z dnia 10.01.2024r.
 2. Traci moc obowiązującą Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 15/2021 z dnia 24.03.2021r.
 
 

Akapit nr - brak tytułu

VII. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty (Załącznik nr 3) oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu, za wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty komisja przetargowa przesyła w terminie do 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
 3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Sprzedawca ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia o tym terminie osobę, która wygrała przetarg.
 4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową w zawiadomieniu o przyjęciu oferty nie krótszym niż 7 dni.
 5. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową zgodnie z ppkt. 4 przypadającym przed terminem podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości nie uiści pełnej ceny nabycia, traci uprawniania wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
VIII. Zakończenie procedury przetargowej.
 1. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół (Załącznik nr 4), który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przetargowej,
3) wysokość cen wywoławczych,
4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,
5) imię, nazwisko lub firmę i miejsce zamieszkania nabywcy,
6) wysokość ceny nabycia,
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
9) podpisy osób wchodzących w skład komisji przetargowej.
2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 
IX. Warunki odstąpienia od procedury przetargowej
 1. Jeżeli zwycięzca przetargu odmówi lub nie spełni warunków uprawniających go do nabycia środka trwałego, komisja przetargowa uprawniona jest do wyboru oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę spośród pozostałych uczestników przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Sprzedawca może w każdym uzasadnionym przypadku sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu, w szczególności  gdy:
 1. środki trwałe, które były co najmniej raz przedmiotem przetargu nie zostały sprzedane po cenie wywoławczej, pod warunkiem sprzedaży ich po cenie najwyższej oferowanej w przetargu, ale nie niższej niż 1/2 (połowa) ceny oszacowania w przypadku ruchomości i nie niższej niż 2/3 (dwie trzecie) ceny oszacowania w przypadku nieruchomości,
 2. środki te mają cenę rynkową i jest oczywiste, że w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej,
 3. przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których wartość rynkowa nie przekracza kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) zł brutto.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony