ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Umowa Spółki

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Umowa Spółki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 12:56:10 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

 
UMOWA SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
TEKST JEDNOLITY

 
uwzględniający podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały nr 27/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 listopada 2020 r. o podwyższeniu
kapitału zakładowego poprzez ustanowienie 9.526 nowych udziałów objętych przez
wspólnika – Gminę Gliwice
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.Spółka może używać skrótu firmy: PWIK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 2
 
Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.
 
§ 3
 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 
§ 4
 
1.Założycielami Spółki są gminy Gliwice, Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice.
2.Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorstwa.
3.Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
4.W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej Umowy, stosuje się przepisy wymienione w ustępie 3.
5.Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 
§ 5
 
Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a takż uczestniczyć we wszelkich dopuszczanych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
 
 
I.  Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki
 
§ 6.
 
   1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą:
 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z,
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,
 3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,
 4. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -PKD 71.1,
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych -PKD 43.22.Z,
 7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z,
 8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z
 9. Badania i analizy techniczne PKD 71.20,
 10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,
 11. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
 12. Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B,
 13. Magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 52.10,
 14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
 15. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z,
 16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z.,
 17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z.,
 18. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,
 19. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 21. Działalność związana ze sportem – PKD 93.1,
 22. Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z,
 23. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z,
 24. Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 93.19.Z,
 25. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.2,
 26. Reklama - PKD 73.1,
 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 28. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 79.90.C,
 29. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,
 30. Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z,
 31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.
 2. Przedmiot działalności realizowany jest w szczególności jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w oparciu o:
1) powierzenie zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej obejmującego:
 1. eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
 2. eksploatację, konserwację i remonty cieków naturalnych, kanałów i rowów związanych z kanalizacją deszczową.
2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy określonych w pkt. 1).
 3. Przedmiot działalności realizowany jest również jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy obejmujących budowę obiektów użyteczności publicznej.
 4. Ponadto przedmiot działalności Spółki realizowany jest również jako:
 1. zawieranie umów na dostawę wody lub oczyszczanie ścieków z innymi eksploatatorami;
 2. zawieranie umów i pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, w tym oczyszczania ścieków;
 3. opiniowanie planów rozbudowy miasta w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 4. określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;
 5. określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem;
 6. prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci kanalizacyjnej;
 7. zapewnienie ochrony ujęć i stacji uzdatniania wody;
 8. obsługa punktów zlewnych na kanalizacji;
 9. projektowanie i budowa sieci i podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków i innych robót budowlano-montażowych;
 10. zabezpieczenie obsługi zsypów śniegowych w okresie zimy;
 11. badania laboratoryjne wody i ścieków;
 12. przeglądy techniczne, badania techniczne oraz napraw pomp głębinowych i innych,
 13. instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy;
 14. roboty warsztatowo-naprawcze;
 15. doradztwo techniczne w zakresie działalności Spółki.
 
II.Kapitał Spółki
 
§ 7
1.Suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji tworzą kapitał własny Spółki.
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 207.195.000,00 zł (dwieście siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 414.390 (czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Każdy ze Wspólników może posiadać większą ilość udziałów.
3.Udziały wymienione § 7 ust. 2 należą do:
 • Gminy Gliwice - 362.482 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 181.241.000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 • Gminy Pyskowice - 31.396 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 15.698.000,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 • Gminy Rudziniec - 1.706 (jeden tysiąc siedemset sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 853.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 • Gminy Sośnicowice - 11.419 (jedenaście tysięcy czterysta dziewiętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 5.709.500,00 zł (pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy pięćset złotych).
4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. O terminie i zakresie udostępnienia przez Gminy udziałów osobom trzecim i pracownikom Spółki postanowi Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie uchwały.   
6.Udziały przeznaczone do zbycia na rzecz uprawnionych pracowników Spółki na zasadach preferencyjnych, udostępniają wszystkie Gminy proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.
 
§ 8
 
1.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Wspólników.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia 2020 roku (31.XII.2020 r.) drogą podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów bądź utworzenia nowych udziałów z przeznaczeniem dla dotychczasowych lub nowych wspólników nie wymaga zmiany Umowy Spółki.
3.Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych Uchwałą zgromadzenia Wspólników.
4.Dopłaty nie mogą przekraczać 100% wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów.
5.Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 8 ust. 4.
6.Dopłaty mogą być zwracane jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.
 
§ 9
 
Uprawnieni pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mają prawo do nieodpłatnego obejmowania udziałów spółki na warunkach określonych w przepisach ustawy z 30 sierpnia z 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych..
 
§ 10
 
1.Udziały mogą być umarzane Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2.Wspólnik może zbywać lub zastawiać swoje udziały.
3.Zamiar zbycia udziałów wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki, o czym Zarząd spółki niezwłocznie powiadamia pozostałych wspólników w formie pisemnej. Zastawienie udziału wymaga zgody Zarządu Spółki.
4.Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
5.Jeżeli więcej niż jeden wspólnik wyrazi zamiar skorzystania z określonego w ust. 4 pierwszeństwa, wspólnika nabywającego udziały wybiera wspólnik zbywający.
6.Jeżeli żaden ze wspólników nie skorzysta z określonego w ust. 4 prawa pierwszeństwa, nabycie udziałów przez osobę trzecią wymaga zgody Zarządu Spółki.
7.Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez wspólnika zbywającego, winien w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty odmowy wskazać innego nabywcę.
8.W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy udziałów w terminie określonym w ust. 7 wspólnik zbywający może zbyć swój udział dowolnej osobie.
 
III.Organy Spółki
 
§ 11
 
    Organami Spółki są:
 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki
§ 12
 
 1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 1. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2
 2. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia wspólników w ciągu 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
 
§ 13
 
 1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
 
§ 14
 
 1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa i są na nim obecni wspólnicy reprezentujący co najmniej 51% udziałów. Jeśli po dwukrotnym zwołaniu Zgromadzenia nie przybędą na nie wspólnicy reprezentujący 51% kapitału, trzecie Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału .
 2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez swoich pełnomocników.
 3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów.
 4. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
 
§ 15
 
Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 3. Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia straty.
 4. Zmiana Umowy Spółki.
 5. Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki.
 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
 7. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 8. Umorzenie udziałów.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu.
 10. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagradzania.
 12. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
 13. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.
 14. Tworzenie funduszy celowych.
 15. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki.
 16. Udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych.
 17. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno - remontowych.
 18. Określanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 
§ 16
 
 1. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.
 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, za wyjątkiem Uchwał wymienionych w § 15 pkt 4, 5, 7 które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów oddanych oraz Uchwały wymienionej w § 15 pkt 2, która wymaga większości co najmniej 3/4 głosów oddanych.
 3. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników za wyjątkiem spraw wymienionych w § 15 pkt 1, 3, 10 jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
 
§ 17
 
 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników na wspólną kadencję z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.
 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, prokurenci oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, a także pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.
 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, za wyjątkiem Rady Nadzorczej II-giej kadencji, której kadencja trwa 4 lata na podstawie dotychczasowych przepisów.
 6. Kadencja Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
 
§ 18
 
 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru z osobna.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników
 
§ 19
 
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej działalności, a w szczególności:
 1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 2. Badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
 3. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 4. Stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 6. Poinformowanie Zgromadzenia Wspólników o zamiarze odwołania członka Zarządu co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.
 7. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów z zastrzeżeniem § 15 pkt 18.
 8. Wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.
 9. Opiniowanie wszelkich spraw finansowych lub inwestycyjnych Spółki kierowanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
 10. Wybór podmiotu upoważnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
 
§ 20
 
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej trzech członków Rady.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
 4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, gdy wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 
§ 21
 
     Indywidualne sprawowanie kontroli przez wspólników jest wyłączone.
 
§ 22
 
 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję .
 2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
 3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a kolejnych Zarządów trzy lata.
 4. Kadencja Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
 5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
 • zaniedbanie, które naraziło Spółkę na szkody,
 • podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,
 • powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,
 • nieuzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy,
 • niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 • naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Umowy Spółki.
 
§ 23
 
1.Członkowie Zarządu są zobowiązani prowadzić sprawy Spółki przy uwzględnieniu postanowień niniejszej umowy, regulaminu Zarządu lub umów o świadczenie usług zarządzania oraz z należytą, profesjonalną starannością.
2.Podział obowiązków między członkami Zarządu Spółki oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3.Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd.
4.Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności:
 1. nabyciem lub zbyciem nieruchomości, ustanowieniem na nich ograniczonych praw rzeczowych, nabyciem lub rozporządzeniem prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach i na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 50.000 EUR,
 2. nabyciem innego przedsiębiorstwa, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych,
 4. zawarciem umowy o zarządzanie Spółką.
5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:
 1. nabyciem środków trwałych lub podjęciem działań inwestycyjnych lub remontowych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich wartość przekracza 25.000 EUR każdorazowo,
 2. udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich o wartości przekraczającej 25.000 EUR,
 3. zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne,
 4. nabyciem lub zbyciem nieruchomości, ustanowieniem na nich ograniczonych praw rzeczowych, nabyciem lub rozporządzeniem prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach i na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 25.000 EUR, a nie przekracza 50.000 EUR,
 5. rozpoczęciem działalności w nowych branżach, w tym zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 25.000 EUR rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
 6. istotną zmiana przedmiotu działalności Spółki
 7. wystąpieniem na drogę sądową w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 25.000 EUR,
 8. realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
 9. nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej, której wartość przekracza 14.000 EUR,
 10. czynności prawnej z osobami bliskimi członków Zarządu (pozostającymi z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymidominującymi,
 11. zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
 12. nabywaniem i udzielaniem praw autorskich, licencji lub praw pokrewnych o wartości powyżej 25.000 EUR, chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym Spółki.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w pkt. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo. Rada Nadzorcza może udzielić     
członkom  Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.
7.Przeliczenia kwot wskazanych w ust. 4 i ust. 5 z euro na złotówki dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień podjęcia decyzji.
8. Ilekroć w ust. 4 i ust. 5 wymieniono kwotę, oznacza ona kwotę bez podatku od towarów i usług.
 
 
§ 24
 
 1. Zarząd reprezentuje spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w przypadku Zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu lub prokurent, natomiast przy Zarządzie wieloosobowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 
§ 25
 
       Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
 
 
 
IV.Gospodarka i rachunkowość Spółki
 
§ 26
 1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1998 roku.
 
§ 27
 
 1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy  po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe i jego badanie oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będą one zatwierdzane.
 
§ 28
 
   Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce z czystego zysku fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe oraz fundusze dla pracowników.
 
 
§ 29
 
   Rozporządzanie czystym zyskiem należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które może wyłączyć czysty zysk za dany rok obrotowy od podziału między 
   wspólników w całości lub w części.
 
 
VI.Postanowienia końcowe
 
§ 30
 
 1. Spory między wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne.
 2. Ogłoszenia Spółki prawem przewidziane zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, inne ogłoszenia Spółki mogą być zamieszczane w lokalnej prasie lub na stronie internetowej Spółki.
 
 
 
 
                                                                                                               

 
« powrót do poprzedniej strony