ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przedmiot dzałalności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 07:07:51 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych – PKD 72.19.Z,

4. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne – PKD 71.1,

5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,

7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z,
8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
9. Badania i analizy techniczne – PKD 71.20,
10. Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
1
1. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
12. Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B,
13. Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10,
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
15. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z.,
17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z.,
18. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z.
19. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z.
2. Przedmiot działalności realizowany jest w szczególności jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w oparciu o:
1) powierzenie zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej obejmującego:
a) eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
b) eksploatację, konserwację i remonty cieków naturalnych, kanałów i rowów związanych z kanalizacją deszczową.
2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy określonych w pkt. 1).
3. Przedmiot działalności realizowany jest również jako zadanie własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy obejmujących budowę obiektów użyteczności publicznej.
4. Ponadto przedmiot działalności Spółki realizowany jest również jako:
a) zawieranie umów na dostawę wody lub oczyszczanie ścieków z innymi eksploatatorami;
b) zawieranie umów i pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, w tym oczyszczania ścieków;
c) opiniowanie planów rozbudowy miasta w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;
e) określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem;
f) prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci kanalizacyjnej;
g) zapewnienie ochrony ujęć i stacji uzdatniania wody;
h) obsługa punktów zlewnych na kanalizacji;
i) projektowanie i budowa sieci i podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków i innych robót budowlano-montażowych;
j) zabezpieczenie obsługi zsypów śniegowych w okresie zimy;
k) badania laboratoryjne wody i ścieków;
l) przeglądy techniczne, badania techniczne oraz napraw pomp głębinowych i innych,
ł) instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy;
m) roboty warsztatowo-naprawcze;
n) doradztwo techniczne w zakresie działalności Spółki.
« powrót do poprzedniej strony