KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani prowadzić sprawy Spółki przy uwzględnieniu postanowień niniejszej umowy, regulaminu Zarządu lub umów o zarządzanie oraz z należytą , profesjonalną starannością.

2. Podział obowiązków między członkami Zarządu Spółki oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.