KONTROLE


LP Organ Przedmiot Wynik Data
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Realizacja umowy pożyczki
nr 62/2013/21/GW/zw-sc/P z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach
w wysokości:  6.238.077,04
na zadanie "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - modernizacja stacji Uzdatniania Wody Łabędy".


Zgodnie
z protokołem
nr 19/2014: Do dnia kontroli, zadanie realizowane zgodnie z umową.
2014-03-05
2 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej,
Dział Kontroli Podatkowej


1. Podatek od towarów i usług
za listopad 2013r.
2. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnych
na dzień wszczęcia kontroli. 
Rodzaj skontrolowanego podatku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT). Okres objęty kontrolą:
Ad. 1) 01.11.2013- 30.11.2013
Ad. 2) bieżący


Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2014-02-21
3 Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach) Techniczne bezpieczeństwo pracy Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 31.12.2015r. 2014-05-26
4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o oświadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 12.04.2015r. 2015-03-12
5 Państwowa Inspekcja Sanitarna, ul. Banacha 4 Gliwice Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-04-08
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
7 Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia. Zgodnie z protokołem. 9,16-06-2016
8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
9 Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w oczyszczalni ścieków w Smolnicy Zgodnie z protokołem nie stwierdzono naruszeń. 2016-08-22
10 PPIS w Gliwicach Kontrola w zakresie dot. dystrybucji wody na terenie Miasta Pyskowice Zgodnie z protokołem , bez uwag. 2016-11-21
11 Okręgowy Urząd Miar w Katowicach kontrola w zakr. użytkowania przyrządów pomiarowych Zgodnie z protokołem WN/096-20/2/2016/W. 2016-12-05
12 WFOŚ i GW w Katowicach kontrola realizacji zadania. umowa nr 122/2016/21/GW 877/2016. 2016-12-14
13 PPIS w Gliwicach kontrola dot. oceny narażenia pracowników pracujących w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z protokołem kotroli 58/1207/NS/HP/17. 2017-03-15
14 PIP OIP Katowice Techn. bezpieczeństwo pracy 877/2016. 2017-05-09
15 organ PPIS w Gliwicach kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 23.11.2017
16 organ PPIS w Gliwicach kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Ujęcia Wody w Ostropie i Stacji Uzdatniania Wody w Wilczym Gardle Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 27.11.2017
17 WFOŚiGW w Katowicach kontrola wykorzystania środków WFOSiGW zadania "Modernizacja studni nr 7 Stacja Uzdatniania Wody Kleszczów" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 19.03.2018
18 NFOŚ i GW kontrola projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap." Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia uchybień, ryzyk, nieprawidłowości w badanym zakresie 19-23.03.2018
19 Prezydent Miasta Gliwice-Szef Obrony Cywilnej Miasta Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obrony cywilnej Dokumentacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami. 27.03.2018
20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacja umowy pożyczki na zadanie "Budowa Stacji Uzdatniania Wody Ostropa" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 26.06.2018
21 PIP OIP Katowice sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP protokół bez zastrzeżeń 26.06-31.07.2018r.
22 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
23 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Łabędy Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
24 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
25 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Kleszczów Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
26 PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Rzeczyce Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (20180829130141414WUWWILCZEG.pdf)Kontrola SUM wilcze Gardło LP 22 Tomasz Jureczko632 Kb04.09.2018 08:38
Pobierz (20180829130253518SUW LABEDY.pdf)Kontrola SUW Labedy LP 23 Tomasz Jureczko840 Kb04.09.2018 08:42
Pobierz (20180829130338147SUW Ostropa.pdf)Kontrola SUW Ostropa LP 24 Tomasz Jureczko965 Kb04.09.2018 08:43
Pobierz (20_KontrolaWFOSiGW_czerwiec_2018.pdf)20_KontrolaWFOSiGW_czerwiec_2018.pdf Tomasz Jureczko230 Kb28.06.2018 10:07
Pobierz (Kontrola_OC_03_2018.pdf)19_Kontrola_OC_03_2018.pdf Tomasz Jureczko55 Kb28.05.2018 10:53
Pobierz (Kontrola_Ostropa_wilcze_gardlo_2017.pdf)Kontrola_Ostropa_wilcze_gardlo_2017.pdf Tomasz Jureczko1247 Kb10.05.2018 07:47
Pobierz (Kontrola_studnia_kleszczow_2018.pdf)Kontrola_studnia_kleszczow_2018.pdf Tomasz Jureczko593 Kb10.05.2018 07:35
Pobierz (Kontrola_SUW_2017.pdf)Kontrola_SUW_2017.pdf Tomasz Jureczko777 Kb10.05.2018 07:47
Pobierz (OUM_WN_096_20_2_2016_W.pdf)OUM_WN_096_20_2_2016_W.pdfProtokół z pkt 11Tomasz Jureczko210 Kb17.05.2017 10:35
Pobierz (protokol kontrola nfosigw 2018.pdf)protokol kontrola nfosigw 2018.pdf Tomasz Jureczko22333 Kb10.05.2018 04:22
Pobierz (protokoly kontroli sanitarnej SUW Kleszczow,Rzeczyce.pdf)Kontrola SUW Kleszczów,Rzeczycepkt 25,26Tomasz Jureczko1637 Kb31.10.2018 13:02
Pobierz (protokol_pkt13.pdf)protokol_pkt13.pdf Tomasz Jureczko503 Kb17.05.2017 10:38
Pobierz (Protokół WIOŚ Smolnica 2016.pdf)Protokół z pkt nr 9 Kamil Wydra3273 Kb28.10.2016 04:41
Pobierz (Zawiadomienie_pkt14.pdf)Zawiadomienie_pkt14.pdf Tomasz Jureczko197 Kb17.05.2017 10:41