EWIDENCJE, REJSTRY, ARCHIWA

1) Rejestr pracowników i byłych pracowników.
2) Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki.
3) Rejestr przeprowadzonych postępowań przetargowych (zamówienia publiczne i niepubliczne).
4) Archiwum zakładowe (w tym techniczne).
5) Baza dokumentacji technicznej.
6) Rejestr odbiorców usług w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków.
7) Rejestr dokumentacji organów Spółki.
8) Rejestr działek należących do Spółki.
9) Rejestr pełnomocnictw.
10) Rejestr wniosków i odpowiedzi dotyczących udostępniania informacji publicznej.
11) Rejestr skarg.